New Residence  / FUKUOKA / 2016

Photo : Shintaro Niimoto

Photo : Koji Maeda