Residence Renovation / FUKUOKA / 2017

Photo : Shintaro Niimoto