Hair Salon / FUKUOKA / 2014

Photo / Yusuke Furuzono